OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ - ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର କର୍ଣ୍ଣ

ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ - ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର କର୍ଣ୍ଣ

ମୋ ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନଈ
ଆଶା ମୋ ମୃଗତୃଷ୍ନା ପଲଟିଯାଇଛି
ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତାରଣାରେ
ଜିବନକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି
ନିରାସାର ସହ
ମୁଁ ଏକା ନିରବ ପଥିକ ।
ନାହିଁ ମୋର ଠିକଣା
ନାହିଁ ମୋର ପରିଚୟ
ଅଜଣା ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ
ଟାଣିନିଏ ତା ଆଡ଼କୁ
ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ।
ହୁଏତ.....
ମୋ ନିରାଶା ଆଶା ହୋଇ ନ ପାରେ
ଅସଫଳ ସଫଳ ହୋଇ ନ ପାରେ,,
ମୁଁ କିନ୍ତୁ  ଚାଲିଥିବି
ଏଇମିତି
ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ
ଏବଂ 
ଚାଲିଥିବି ଜୀବନରେ
ମନ ମଧ୍ୟେ ଆଶାଟିଏ ନେଇ
ଏଇ ତ
ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ
ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ ।।

0 Comments