ଗୁରୁ ଅନ୍ଧାର କୁ
ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି
ଗୁରୁ, ଅବାଟ ରେ ଗଲେ
ବାଟ କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି
ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ମା, ବାପା
ଶିକ୍ଷକ ଓ ଭଗବାନ
ଗୁରୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଗତରେ
ଗୁରୁ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ
ଆମ ଜୀବନ ପଥ
ଗୁରୁକୁଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି
ଦେଉ ଥିବୁ ସମ୍ମାନ ପଦ
ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ
ଉପରେ ଏ ଦୁନିଆରେ
ଗୁରୁଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ
କାହାରି ପାଖରେ
ଗୁରୁଙ୍କ ତୁଳନା ନାହିଁ ଟଙ୍କା ରେ
ଗୁରୁ ସେ ଚିର ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତି
ପ୍ରତେକ ମାନବ ଭିତରେ
ଗୁରୁ ମୋର ସବୁ କିଛି
ଗୁରୁ ମୋର ସାଇନାଥ
ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ
ଜୀବନ ର ଆଦର୍ଶ
ମୋ ସଫଳତା ର ଶେଷ ।।