ମୁଁ କିଏ? - ନରେଶ କୁମାର ବେହେରା

ମୁଁ କିଏ? - ନରେଶ କୁମାର ବେହେରା

ତୁମେ ଜାଣିନ ତୁମେ କିଏ
ଆତ୍ମା ନା ଶରୀର?
କୁହ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ
ଶରୀର
ଯଦ୍ୟପି, ଆତ୍ମାକୁ ପୂଜ ତୁମେ ।

ପୁଣିଥରେ ଭାବିଦେଖ
ତୁମର ବାସ୍ତବତା କଅଣ
ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତଯେ,
ତୁମ କାନପଛରେ
ଯେ ଶୁଣେ
ଆଖି ପଛରେ
ଯେ ଦେଖେ
ସେ ତୁମେ ନୁହଁ
ଏହା ଅନ୍ୟକିଛି
ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ; କିନ୍ତୁ
ମନେପକାଅ ତାକୁ
କେବଳ ମୃତ୍ୟୁପରେ ।

ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ନାରାଜ
ସେ ‘ମୁଁ’ କୁ
ଯାହା ସାଂସାରିକ, ସାମାଜିକ
ବନ୍ଧନରେ ଗତିଶୀଳ
ବୁଝତେବେ ସେହି ‘ମୁଁ’ କୁ
ଯାହା ତୁମ କାନ ପଛର ଶ୍ରୋତା,
ଆଖିପଛର ଦିବ୍ୟବକ୍ତା ।

ବଚପନ ମେ ଶିଖାତେ ହେଁ
ୟହି ଧାମ ସତ୍ୟ ହେ
ୟୌବନ ମେ ସୱାଜନ୍ମ
ଲଗେ ଅର୍ଥ କାମ ସତ୍ୟ ହେ ।
ଜବ୍ ରାମ ଚଲେ ଯାତେ ହେଁ
ତନ କି ଆଯୋଧ୍ୟା ସେ,
ତବ ଲୋଗ ବତାତେ ହେଁ
ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ॥

‘ମୁଁ’ କୁ ଚିହ୍ନ ତୁମେ
ସେ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗରେ
ବ୍ୟର୍ଥ ତାହା ଏତେକାଳ
ସେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରରେ...

0 Comments