ଫୁଲ ଫୁଟେ ବଗିଚା ରେ
ସେ କି କେବେ ବିଚାରେ
ଯିବ ପ୍ରୃଭୁଂକ ଲାଗି ମନ୍ଦିର
ଯିବ ସେ ଗଣିକା ର ଘର
ଜୀବନ ଆସେ ଦୁନିଆ ରେ
ଜାଣେନି କି ହେବ ପରେ
ଛାଡି ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ
ହସି କର ଜୀବନ ଜୟଗାନ |