ଦାନ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ଦାନ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାନ ଦରକାର
ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସୁପାତ୍ର ଦରକାର
ପାତ୍ର ସ୍ଥିର କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର
ଦାନ ଦେଇ ପ୍ରତିଦାନ ଆଶା ନ କର
ପାର୍ବଣରେ ନ ହୁଅ ଖୁସି ଦାନଦେଇ
ଚେଷ୍ଟା କର ସବୁଦିନ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ |


ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

0 Comments