ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ
ତୁମେ ମୋର ଅମା ଅନ୍ଧାର ଆକାଶେ
ପରା ତେଜୋମୟ ଇନ୍ଦୁ
ଦିବା କି ରଜନି ତୁମ ଗୁଣ ଗୁଣି
ମାଗେ ତବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ
ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ , ତୁମେ ମୋର ଅମା ଅନ୍ଧାର ଆକାଶେ…।।

ଭାସି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭସାଇ ନେଉଛି
ଦୁଃଖ ର କରାଳ ସିନ୍ଧୁ
ନାବ ଦେଇ କୂଳେ ଲଗାଇବ ହେଳେ
ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବିଭୁ
ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ , ତୁମେ ମୋର ଅମା ଅନ୍ଧାର ଆକାଶେ…।।

ଗଜ କୁ ଶୁଣିଲ ତକ୍ଷଣେ ଚ୍ଛେଦିଲ
ମକର ମସ୍ତକ ସ୍କନ୍ଧୁ
ଦୁଃଶା କବଳରୁ କୁରୁ ସଭା ତଳୁ
ତାରିଲ ପାଣ୍ଡବ ବଧୂ
ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ , ତୁମେ ମୋର ଅମା ଅନ୍ଧାର ଆକାଶେ…।।

ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଶୁଣି ଆର୍ତ୍ତନାଦ
ଉତ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଜିବ ସ୍ତମ୍ଭୁ
ଆଜି ଦୁଃଖ ଜଳେ ପଡ଼ି ମୁଁ ବିକଳେ
ଡାକେ ତୋରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ
ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ , ତୁମେ ମୋର ଅମା ଅନ୍ଧାର ଆକାଶେ…।।

ଉଦ୍ଧାର କରିବ ହେ ମହାନୁଭବ
ମୋତେ ଏହି ଭବାର୍ଣ୍ଣବୁ
ଡାକଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘେନ ପୁଜା ଫୁଲ
ଦିଅ ବାରେ କୃପା ମଧୂ
ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ , ତୁମେ ମୋର ଅମା ଅନ୍ଧାର ଆକାଶେ…।।