OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ମନେମନେ ତୋତେ ଭଲପାଇ - ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ

ମନେମନେ ତୋତେ ଭଲପାଇ - ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ

ନା ଇଛା ବଳାଈଛି କେବେ ତୋତେ ପାଇବାପାଇଁ,
ଅବା ନିଜର କରିବାପାଇଁ,
ତଥାପି ବ୍ୟାକୁଳତ ଅସହାୟ ମନମୋର,
ମନେମନେ କହିହୁଏ , ମୁଁ ତୋତେ ଭଲପାଇ I

ଇଛା କରିନାହିଁ କେବେ ଭରିବାକୁ ମିଠାସ୍ଵାଦ,
ତୋ ଶରୀର ଉଷୁମକୁ ମାପିବାକୁ ଓଠରେ ଓଠଭରି
ତଥାପି ମରିଯାଏ କ୍ଷଣିକେ ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାଣଭରି II

0 Comments