OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ମାଟି - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମାଟି - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମାଟି ପ।ତ୍ର କୁ ପଚାରା ଗଲା
ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତ କେମିତି ?
ମାଟି ପ।ତ୍ରଟି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲା
ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ରୁହେ
ମୁଁ ଜ।ଣେ ମାଟିରୁ ମୋ ଜନ୍ମ
ମାଟିରେ ହିଁ ହେବି ଵିଲୀନ
ତେବେ ଅଶାନ୍ତ ହେବି କାହିଁକି ?


ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

0 Comments