ଖାସ୍ ତୁମ ରି ପାଇଁ କି - ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ଖାସ୍ ତୁମ ରି ପାଇଁ କି - ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ମୋ କଥା ତୁମେ ଭାବୁଅଛ ସେଠି
ତୁମକୁ ଭାବେ ମୁଁ ଏଠି
ଭାବନା ଆମର ଏକା ହୋଇଗଲେ
କି ଦିନ ଆଉ ରାତି ।


ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ
ସଂପାଦକ- ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ
ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ

0 Comments