ହଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ

ହଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ

ବିକେଶ ସାହୁ
ଭୂଷଲାର୍ଡ, ସିନ୍ଧେକେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର

ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ
ସେଇ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ସାଉଁଟିବାରେ
ହୃଦୟର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଭିତରେ
ଗୋଟି ଗୋଟି କରି
ସଜେଇ ରଖିବାରେ
ସେଇ ଅଭୁଲା ଦିନ ଗୁଡିକୁ
ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାରେ
ହଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ
ତୁମରି ପ୍ରୀତିକୁ ମର୍ମେମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିବାରେ..।
ପ୍ରେମର ଚଲାପଥରେ ପଥିକ ସାଜି
ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜି ପଥ ଅନ୍ୱେଷଣରେ
ନୂତନ ଦିଗ ଉନ୍ମେଷ କରିବାରେ
ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ତୁମ ସେଇ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମକୁ
ଅନୁଭବ କରିବାରେ
ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଦୀପର ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନରେ
ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ
ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇ ତୁମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ...।
ତୁମ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ଲେଖିଯାଉଛି
କବିତାର ରୂପରେ
ସାଜି ସାରିଛି କବିଟିଏ
ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜି ସେଇ ଅଭୁଲା ଦିନ ସବୁ କୁ
କବିତାର ରୂପ ଦେବାରେ
ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ
ତୁମ ହୃଦୟରେ ମୋ ପ୍ରେମର ପୁନଃ ଜାଗରଣରେ......।

0 Comments