ମଦ ପିଇ ଡେଲି ଡେଲି

ମଦ ପିଇ ଡେଲି ଡେଲି

ମହାଗାଲୁଆ ସନୁ
ରାୟଗଡା, ଗୁଣପୁର
ଇମେଲ- skmahanty98@gmail.com

ମଦ ପିଇ ଡେଲି ଡେଲି ମଦ ପିଇ,
ଆଗ ମିଳୁ ଥିଲା ରାସ୍ତା କଡରେ ,
ଏବେ ମିଳୁଛି ଗାଁ ପାଖରେ,
ବୁଦା ମୂଳେ ବସି,
ଚାଖଣାକୁ ଦେଶୀ ଖାସୀ,
ଆସ ଗାଁ ଭାଇ ମିଶି,
ନଗେଇ ପିଇବା ନେଇ ଇଲିସି,
ମଦ ପିଇ ଡେଲି ଡେଲି ମଦ ପିଇ,
ଆଗେ ଲେଖା ଥିଲା ଗାଁ ଭାଗବତ ଘର,
ଏବେ ହବ ସେଠି ମଦ ପ୍ରଚାର,
ପଖାଳ ନଖାଇ ଆ ନରିଆ ଭାଇ କରିବା ହାଲା,
ଡେଲି କରିବା ପିଇକି ଫୁଲ ବୋବଲା...

0 Comments