ବର୍ଷା

ବର୍ଷା

ତପନ ମିଶ୍ର, ଯାଜପୁର

ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତୁମେ,
ସେ ଦିନର ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ ଦୁହେଁ ଆମେ ॥
ସମୟ ସିନା ତୁମଠୁ ମତେ ଆଜି କଲା ଅଲଗା,
ହେଲେ ମନେପଡେ ଆଜି ମୋର ତୁମର ସେ ହସ ମୁହଁଟା ॥
ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଜି ବି ତୁମେ ରହିଛ ମୋ ହୃଦୟରେ,
ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ବାଜେ ମୋ ହୃଦୟର ଗନ୍ତ।ଘରେ ॥
ପୁଣି ଆସିବ ଆମ ପାଈଁ ବର୍ଷା ସେଦିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନେଇ,
କରିଛି ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷାତ ଆସିବ ତୁମକୁ ସ।ଙ୍ଗରେ ନେଇ ॥
ବିଦାୟ ମୁଁ ନେଉଛି ବର୍ଷା ତତେ ମୋ ରାଣ ଦେଇ,
ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରିୟାକୁ ମୋହର ଆସିବୁ ନେଇ ॥
ମୋ ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁହ ଥରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଈଁ,
ଦେଖିଲେ ସେ ବୁଝି ପାରିବ ମୁଁ କେବଳ ତାରି ପାଈଁ ॥

0 Comments